مفهوم انرژی و گرما

حجم فایل : 495.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا شیمی سال سوم دبیرستان
مفهوم انرژی و گرما ترمودینامیک شیمیایی:
مطالعه کمی و کیفی انرژی گرمایی مبادله شده طی واکنش های شیمیایی تغییر آن و تاثیری که بر حالت ماده دارد
موضوع هایی هستند که در شاخه ای از شیمی بررسی می شوند که ترمو شیمی یا گرما شیمی نامیده می شود.
تفاوت دما و گرما: 1- دما را با دماسنج و گرما را با گرما سنج اندازه می گیرند.
2- دما دارای واحد و و گرما دارای واحدهای و است.
3- گرما مجموع انرژی جنبشی ذرات و دما شدت انرژی جنبشی ذرات است به بیان دیگر دما با میانگین شدت جنبش ذره ها رابطه مستقیم دارد.
4- گرما صورتی از انرژی است ولی دما میزان گرمی وسردی جسم را نشان می دهد.
5- گرما به مقدار ماده وابسته است و به تعداد ذره های یک ماده بستگی دارد اما دما خیر. 6- دما معیاری است از گرمی و سردی جسم ولی اگر انرژی گرمایی جسمی زیاد باشد الزاماً دمای آن ها زیاد
نیست و بر عکس.
7- توزیع انرژی میان ذره های سازنده ماده یکسان نیست همواره میانگین انرژی آن ها را در نظر می گیریم فرمول های مهم: =ظرفیت گرمایی مقدار گرمای مبادله شده تغییرات دما =ظرفیت گرمایی ویژه ظرفیت گرمایی جرم جسم مقدار گرمای مبادله شده تغییرات دما جرم جسم مثال1:
به قطعه ای مس به ژول گرما می دهیم اگر دمای اولیه این قطعه باشد دمای نهایی آن چقدر است؟ به تعریف ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه و کالری در حاشیه کتاب درسی دقت فرمایید .
نکته مهم:
ظرفیت گرمایی به جرم جسم وابسته است ولی ظرفیت گرمایی ویژه به جرم جسم بستگی ندارد. ترمودینامیک:
ترمودینامیک را می توان دانش مطالعه تبدیل شکل های مختلف انرژی و راه های انتقال آن تعریف کرد.
در ترمودینامیک بخشی از جهان را انتخاب و تغییر انرژی آن را مطالعه می کنند .
جهان ترمودینامیکی به 2
بخش طبقه بندی می شود 1- سیستم یا سامانه: بخشی از جهان که برای مطالعه انتخاب می شود
2- محیط: هر چیز دیگر که در پیرامون سیستم باشد محیط به حساب می آید. نکته:
دیواره ای که سامانه را از محیط پیرامون آن جدا می کند مرز سامانه نامیده می شود این مرز ممکن است حقیقی یا مجازی باشد.
انواع سامانه:
1- سامانه باز: سامانه ای که هم مبادله انرژی و هم مبادله ماده با محیط پیرامون دارد . مثل: یک فنجان چای
2- سامانه بسته: سامانه ای که تنها با محیط مبادله انرژی دارد . مانند : یک بادکنک پر از هوا
3- سامانه منزوی: سامانه ای که با محیط نه مبادله ماده و نه مبادله انرژی دارد مانند : یک فلاسک چای خواص سامانه: برخی خواص یک سامانه قابل اندازه گیری اند و به کمک آن ها می توان سامانه را توصیف کرد .
به این خواص خواص ترمودینامیکی می گویند.
خواص سامانه:
1- خواص مقداری:خواصی که...